Op 7 september verzamelden enkele honderden mensen in de Brusselse St. Michiels- en St. Goedelekathedraal voor een oecumenische viering ter gelegenheid van Scheppingszondag. De viering werd voorgegaan door aartsbisschop André-Joseph Léonard, Orthodox aartspriester Evangelos Psallas, Ds. Steven Fuite, synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), de Anglicaanse kerkleider Jack McDonald en priester Zadik Avedikian van de Armeens-Apostolische kerk in België.

IMG 1368

"Het klimaat verandert ook mij" was het thema van de oecumenische viering. Ze stond nadrukkelijk in het teken van de VN-klimaatconferentie, die van 30 november tot 11 december plaatsheeft in Parijs, en werd georganiseerd met de steun van de Commissie van bisschoppenconferenties van de EU (COMECE), de Conference of European Churches (CEC), het Brussels Interkerkelijk Comité, Entraide et Fraternité, Broederlijk Delen, Kerk in de Samenleving van de VPKB, Netwerk Rechtvaardigheiden Vrede en Ecokerk.

In zijn homilie stond Ds. Steven Fuite stil bij de roeping van christenen op dit kantelmoment in de geschiedenis: "In de tijd van het ontstaan van de bijbelse teksten was niet de natuur aan de mens, maar de mens aan de natuur onderworpen. Tegen dié achtergrond verkondigden de bijbelse schrijvers in het bevrijdende scheppingsverhaal dat God orde op zaken stelt... In de joodse en de christelijke traditie wordt de mens van hogerhand een bijzondere plaats in de schepping toegekend. Het blijkt een plek die hij heeft aangewend als een soort vrijgeleide om de schepping te objectiveren en te instrumentaliseren, naar eigen believen te gebruiken en te misbruiken. De gevolgen laten zich jaar op jaar voelen. Vandaag de dag is het niet de mens maar het leefmilieu dat bedreigd wordt en zo, opnieuw, voor ons bedreigend wordt, zij het lang een heel andere weg, indirect. Niet door zijn overmacht, maar door de snelle aftakeling, in zijn kwetsbaarheid." 
"Door hier te zijn vandaag erkennen wij de verzuchtingen van de schepping en de schepselen te willen horen. Samen met vele medestanders kunnen we van onze zieke, mishandelde en gekneusde aarde opnieuw Gods vruchtbare en gastvrije thuis maken, waar leven is voor al wat leeft."

IMG 1364

Hij vroeg de aanwezigen om samen met de kerkleiders een petitie te tekenen die de politici van de verschillende regeringen in België oproept om dringend tot een akkoord te komen over de interne verdeling van de klimaatinspanningen, zodat ons land zijn klimaatverplichtingen kan nakomen.

Na de viering tekenden de celebranten als eersten de petitie, gevolgd door de vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties en zowat alle aanwezigen.

 

Publicatie1Petitietekst:

Oproep tot de verkozen politici in België

 

Brussel, 7 september 2015

Op uitnodiging van de Rooms-Katholieke, Protestantse, Orthodoxe en Anglicaanse Kerken in België, zijn we samen in de Sint Michiel en Sint Goedelekathedraal in Brussel. In voorbereiding op weg naar de grote VN-klimaattop in Parijs, staan we stil bij onze zorg voor de schepping.

Vanuit onze Kerken willen we ons ook richten tot de verkozen politici in ons land, met een pleidooi voor een eigen ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid. De federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen en zelfs steden en gemeenten zijn allemaal op een geëigende manier bevoegd voor het uitwerken en uitvoeren van een daadkrachtig klimaatbeleid.

Het is pijnlijk te zien dat de federale en regionale regeringen in België er nog niet in geslaagd zijn, tot een akkoord te komen over de interne verdeling van de beloofde klimaatinspanningen voor het Europese energie- en klimaatpakket 2013-2020.
Zij moeten een verdeling afspreken over vier belangrijke aspecten: de uitstootverminderingen, de hernieuwbare energie, de inkomsten van het Europese Emission Trading Scheme (EU ETS) en de bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering.
Enkel door tot een overeenkomst te komen over deze verdeling kan men overgaan tot het opstellen van een Nationaal Klimaatplan dat alle beleidsniveaus samenbrengt.

We dringen er op aan, dat deze kwestie opgelost is voor de klimaattop in Parijs, zodat ons land kan voldoen aan zijn internationale verplichtingen, en zich samen met de andere landen kan richten op de toekomst ‘van ons gezamenlijk huis’, zonder gevangen te zitten in discussies die jaren geleden al hadden moeten opgelost zijn.

 

   

  

Publicatie2