Klimaatengagementen vanuit Zorg en Welzijn.

Zorgnet-Icuro vzw is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.  Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro. Samen stellen ze ca. 129.000 personeelsleden tewerk.

2015 logo ZV IcuroSamen met 7 andere koepelorganisaties uit de sector, minister Vandeurzen, de leidend ambtenaar van het beleidsdomein Welzijn-Volksgezondheid-Gezin en het Vlaams Energiebedrijf, ondertekende Zorgnet-Icuro in januari een engagementsverklaring om de klimaatverandering aan te pakken.


Met 13 concrete engagementen wil de sector zijn steentje bijdragen aan de verbetering van het klimaat:

 1. Voor alle bestaande gebouwen streeft de sector naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09% tegen 2030. In 2020 wordt deze maatregel al een eerste keer geëvalueerd.
 2. De minister zal aan de sector gericht en met het oog op maximale energiebesparing middelen ter beschikking stellen om energieprestatiediagnoses op maat te financieren. Per voorziening moeten die resulteren in een actieplan met verschillende mogelijke investeringen. In deze diagnose wordt tevens de eventuele haalbaarheid van Energy Service Contracts bekeken en worden bestaande diagnoses in rekening gebracht.
 3. De sector engageert zich om alle voorgestelde maatregelen uit de diagnose die zich binnen de 5 jaar terugverdienen uit te voeren. Zoniet worden de kosten van de diagnose door de voorziening terugbetaald.
 4. De minister zal tevens middelen ter beschikking stellen om via een rollend fonds te investeren in de voorgestelde maatregelen uit de diagnose die een terugverdienperiode van meer dan 5 jaar kennen.
 5. Elke voorziening zal tegen eind 2020 een klimaatvisieplan uitwerken. In overleg met de sector wordt de inhoud van een klimaatvisieplan gedefinieerd.
 6. Alle nieuwbouw in de sector is vanaf 2018 (datum stedenbouwkundige aanvraag) bijna-energieneutraal en duurzaam. Bijna-energieneutraal is kosten-optimaal voor de bestaande EPN-methodiek.
 7. Elke voorziening zal een personeelslid aanduiden dat in zijn tijdsbesteding ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden krijgt om de rol van klimaatverantwoordelijke op te nemen. Een voorziening kan er echter ook voor opteren om die rol in te vullen via het inhuren van externe expertise of door krachten te bundelen.
 8. klimaatengagementen handtekeningenDe minister zal de koepelorganisaties inhoudelijk en/of financieel ondersteunen om de eerstkomende jaren hun sensibiliseringsrol met kennis van zaken op te nemen.
 9. De koepelorganisaties zullen het klimaatthema prominent op de agenda van het management en het bestuur van de WVG-voorzieningen proberen te krijgen.
 10. Er wordt maximaal ingezet op hernieuwbare energie en groene stroom in het aankoopbeleid van voorzieningen.
 11. Tools voor monitoring/benchmarking worden ontwikkeld.
 12. De sector stelt gegevens ter beschikking i.f.v. de klimaatdoelstellingen.
 13. De sector wordt actief betrokken bij de verdere uitwerking en operationalisering en bij de opvolging en evaluatie van de diverse aspecten die het voorwerp uitmaken van deze engagementsverklaring.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YX7oB-7Fi8 

Lees ook de bijdrage van Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, voor 'Het klimaat verandert ook mij'

www.zorgnet-icuro.be


Ecokerk logo 144px

 duurzaamvastgoed2

 

Naar de wegwijzer duurzaam vastgoed voor:

HetVlaamsGewest
 
HetBrusselsGewest

Enquête voor eigenaars van kerkelijk vastgoed

HetVlaamsGewest
BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px