De Bisschoppenconferentie van België volgt met veel belangstelling de initiatieven die ijveren voor een wereld zonder kernwapens. Op 8 en 9 december 2014 vond in Oostenrijk een conferentie plaats over de humanitaire gevolgen van kernwapens. De bisschoppen sluiten zich aan bij de boodschap die paus Franciscus toen tot de deelnemers richtte en pleiten voor verdere, concrete stappen in die richting. 

De bisschoppen benadrukken de zeer ernstige vragen die het bezit van kernwapens oproept. Een wapen dat zo destructief is, kent niet alleen geen wettige, maar zeker ook geen morele grond. Het argument - dat vanuit een militair veiligheidsdiscours wordt gehanteerd - dat kernwapens alleen ingezet worden als afschrikkingsmiddel, verhindert elke poging tot ontwapening. De Heilige Stoel heeft de theorie van de nucleaire afschrikking decennia lang getolereerd, op voorwaarde dat er toegewerkt werd naar een progressieve ontwapening. Nu, in 2015, is er nog steeds geen sprake van verdere vooruitgang op dat vlak, waardoor de Heilige Stoel zijn voorwaardelijke steun definitief laat varen. “De tijd is gekomen om niet alleen de immoraliteit van het gebruik van kernwapens, maar ook die van het bezit ervan te bevestigen.” 

Paus Franciscus riep in december 2014 eveneens op om ontwapening te zien in het kader van kansen tot ontwikkeling: “Het uitgeven van geld aan kernwapens is een verkwisting van de rijkdom van onze landen. Prioriteit geven aan een dergelijke besteding is een fout en een verkeerde toekenning van middelen, die geïnvesteerd zouden moeten worden in menselijke ontwikkeling, onderwijs, gezondheidszorg en de strijd tegen extreme armoede. Als deze middelen worden verkwist, zullen de armen en de zwakken daarvoor de prijs betalen.”

Een vredevolle samenleving komt niet tot stand op basis van dreigementen, angst of afschrikking, ook niet op het internationale vlak. Paus Franciscus schreef het in zijn boodschap aan de conferentie in Wenen: “Nucleaire afschrikking en de dreiging van wederzijdse vernietiging kunnen niet de basis zijn van de ethiek van broederlijkheid en vredevol samenleven onder de volkeren en staten.”

De ethische verantwoordelijkheid voor de afschaffing van kernwapens ligt niet alleen bij de landen die deze wapens ontwikkelen, produceren en stockeren, maar ook bij de landen die dit gedogen. België hoort daar ook bij.
De overgrote meerderheid van de landen is gewonnen voor een verbod op kernwapens. België kan, net als het voorheen deed met het verbod op landmijnen en clustermunitie, een belangrijke, zelfs essentiële rol spelen binnen de internationale gemeenschap om die concrete stappen werkelijk te zetten.

Naar aanleiding van de 9e Herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag in New York, die vandaag vrijdag 22 mei afloopt,en in de geest van de aanstaande herdenking van de 70e verjaardag van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, roept de Bisschoppenconferentie de Belgische regering op om het perspectief van een wereld zonder kernwapens met woord en daad te steunen. Dit is nodig om een vredevol samenleven met respect voor de menselijke waardigheid een kans te geven.


De bisschoppen van België

Contactpersoon: Annemarie Gielen, algemeen secretaris Pax Christi Vlaanderen, M 0485 54 59 58
IPID – Brussel, vrijdag 22 mei 2015