Wat wordt bedoeld met diaconie?

De term diaconie verwijst naar de maatschappelijke inzet waartoe de christelijke traditie oproept. Het begrip omvat het handelen door christenen dat gericht is
- op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden, van het lijden en de sociaal-maatschappelijke nood van individuen en groepen mensen
- en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.

 
 

 

Waarom vindt het NRV diaconie belangrijk? 

De christelijk geïnspireerde bewegingen en organisaties – verenigd in het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede – zijn sterk gegrepen door het onrecht dat zoveel mensen overal ter wereld onderdrukt en in bittere armoede houdt. We zijn gegrepen door zoveel geweld dat mensen kwetst, verminkt en doodt. We zijn gegrepen door het feit dat zovelen op de vlucht zijn en migreren. We zijn gegrepen door de planeet die bedreigd wordt. 
 
De lidorganisaties van het NRV vinden elkaar in een gemeenschappelijke optie om te werken aan menselijke waardigheid, rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen en geweldloos verzet tegen alle vormen van uitsluiting. Het cement van de lidorganisaties ligt in onze keuze om de solidariteit en de dienstbaarheid daartoe als hefbomen in te zetten. 
 
Oog in oog met de grote uitdagingen van onze tijd rond vrede, rechtvaardigheid en zorg voor het leefmilieu kiezen de lidorganisaties van het NRV bewust voor samenwerking met mensen van diverse religies en levensbeschouwingen. Het is immers onze gezamenlijke plicht op te komen voor meer vrede en rechtvaardigheid in zorg voor het leefmilieu. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid op te komen voor de unieke waardigheid van elke mens en die zoveel mogelijk te beschermen en te bevorderen. 
 
In heel dit zoeken en streven vormt de christelijke traditie een inspiratiebron van waaruit wij willen werken. Om al deze redenen hechten wij veel waarde aan diaconie, of het doen van gerechtigheid vanuit christelijke inspiratie. 
 

Hoe werkt het NRV rond diaconie?  

 
Het NRV wil de diaconale toekomst van de kerk in Vlaanderen richting geven, diepgang verlenen en zichtbaar maken. We werken rond verschillende vragenclusters: Welk soort diaconaal werk heeft onze samenleving nodig? Wat zijn de uitdagingen die voor ons liggen, waarop moeten we inzetten? Welke diaconale uitdagingen moet de kerkgemeenschap prioritair aanpakken? Hoe kan de traditie van het sociale denken van de kerk ons hiervoor inspireren? Welke samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk om dit alles te realiseren?

 


Clipboard01

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px