Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit en de sociale leer van de Kerk.

Ecokerk werd in 2005 opgericht door de Belgische bisschoppen. Ze gaven toen aan het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede de opdracht om enerzijds een christelijk visie uit te werken rond ecologie en spiritualiteit, en anderzijds te zoeken naar wegen om deze visie in praktijk te brengen.

We richten ons tot de Vlaamse kerk en alle christelijk geïnspireerde bewegingen en groepen: solidariteitsorganisaties, scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerkfabrieken, parochies, congregaies en ordes, socio-culturele verenigingen, enz...

Lees meer over Ecokerk en download onze bijdrage in het tijdschrift Collationes: 'Integrale ecologie in Vlaanderen, een verkenning'

 

Ecokerk is actief in een drietal werkterreinen:

 • Ecospiritualiteit: het motiveren van een ecologische levensstijl en een ethiek van het genoeg, geïnspireerd door de Bijbelse en christelijke bronnen.

 • Ecopraktijk: concrete tips voor een duurzame werking van bewegingen, groepen, organisaties, parochies en instellingen.

 • Ecobeleid: deelnemen aan het maatschappelijk debat en politieke actie.
  Ecokerk is lid van de Belgische Klimaatcoalitie en haar politieke werkgroep.
  Als lid van de Laudato Si Movement en van Justice & Peace Europe, werken we mee in internationale katholieke fora.
  Via de internationale netwerken van onze lidorganisaties, zijn we verbonden met het internationaal beleidswerk van CIDSE, Caritas Internationalis, Pax Christi International, e.a.

 

Dit resulteert in concrete acties:

 • In Vlaanderen en Brussel ondernemen we sensibiliserende en mobiliserende initiatieven over onze thema's.
 • We ondersteunen de lidorganisaties van NRV in hun inspanningen om onze thema's te integreren in hun werking.
 • We leveren een bijdrage om de encycliek "Laudato Si'" te vertalen in concrete acties binnen onze eigen maatschappij
 • We nemen deel aan netwerken, in eigen land en ook in Europees- en wereldwijd verband.
 • We sluiten ons aan bij wat op dit terrein in Kerken elders in Europa gebeurt.
 • Waar mogelijk werken we samen in oecumenisch verband.
 • We geven aanzetten voor een duurzaam milieubeheer van onze kerkelijke infrastructuur en diensten.
 • We doen een aanbod rond liturgie, bezinning en gesprek. Daarbij is de Scheppingsperiode een belangrijk jaarlijks hoogtepunt. De Scheppingsperiode is een oecumenisch initiatief, en omspant de periode tussen 1 september, Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping, en 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisii.
 • We richten ons tot politici met beleidsvoorstellen, ook samen met netwerken als de Belgische Klimaatcoalitie e.a.

 

Laudato Si'

Ingebed in het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en de negen solidariteitsorganisaties die er lid van zijn, zien we de vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede als behorend tot één geheel. Ecologie is daardoor ook bij ons niet ‘los verkrijgbaar’, maar staat altijd in relatie met de strijd tegen armoede en onrecht. Wij herkennen de totaalvisie en de logica die de paus in de encycliek Laudato Si' hanteert dus zeer goed.
Het pauselijk document leest dan ook als een bevestiging van ons werk, en als een inspirerende programmaverklaring voor de jaren die komen.

Ga naar Laudatosi.be, onze pagina's met het aanbod rond de encycliek van Paus Franciscus

 

Ecologie en spiritualiteit

In 2007 schreef toenmalig voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede een interessante bijdrage voor het inspiratieboek voor ecospiritualiteit.

Je kan het document hier downloaden.

 

Handvest van de Aarde

Het VN Handvest van de Aarde is een verklaring van wezenlijke principes voor het bouwen van een rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving. Het Handvest probeert alle volkeren te inspireren tot een nieuw besef van mondiale afhankelijkheid van elkaar en gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensheid en al het andere leven op aarde. Zij is een uitdrukking van hoop en een oproep om bij te dragen aan de ontwikkeling van een mondiaal partnerschap in de huidige zorgwekkende periode.

Het Handvest van de Aarde is het resultaat van een jarenlang, wereldwijd intercultureel en interreligieus gesprek over gemeenschappelijke doelen en gedeelde waarden. Dit door duizenden mensen en honderden organisaties van over de ganse wereld, uit verschillende culturen en sectoren van de samenleving. Op basis van al hun bijdragen werd, zowel door deskundigen als door vertegenwoordigers van basisgroepen, de definitieve tekst samengesteld.

Meer info over het handvest van de Aarde vind je op: www.earthcharter.org

Een Nederlandstalige versie van het handvest kan je hier downloaden.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px