Samenaankoop groene stroom, energiediensten voor terugdringen verbruik en zonnepanelen.

Duurzaamheid is een hoeksteen van de leden- en netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In de vernieuwingsoperatie die in 2015 plaatsvond veranderde niet alleen de naam 'VSKO' in 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen' maar kreeg de organisatie ook een logo met verschillende kleuren. Heel uitdrukkelijk werd ook voor de aanwezigheid van groen gekozen, precies om te wijzen op duurzaamheid en betrokkenheid op ecologie en levenskracht.

 

logo katholiek onderwijs VlaanderenGroene stroom, energiediensten en zonnepanelen

Vzw IRO heeft als aankoopcentrale voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen een openbare aanbesteding gedaan van 200 GigaWatt groene stroom en 400 GigaWatt aardgas.

Deze aanbesteding werd uitgebreid met energiediensten die de scholen moet begeleiden in het terugdringen van hun energieverbruik alsook met het plaatsen van zonnepanelenpanelen op de schooldaken.

Duurzaamheidsscore voor groene stroom

Bij de aankoop van de groene stroom werd niet enkel gekeken naar het leveren van Garanties van Oorsprong (GvO), die volgens de VREG op geen enkele wijze aanzetten tot de productie van meer hernieuwbare energie (HE). Er werd ook een score gegeven op de duurzaamheid van de leverancier, dwz hoeveel investeert de energieleverancier in HE, hoeveel HE produceert de leverancier zelf, wat is de herkomst van de HE, welke zijn de bronnen van de HE: zon, wind, hydro, enz.

Over vzw IRO 

De wet op de overheidsopdrachten verplicht vzw’s die een publieke dienstverlening bieden en meer dan 50% van hun middelen van de overheid krijgen, zich te schikken naar de regels van de vrije mededinging bij overheidsopdrachten. Ook de schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs vallen onder die wet.

Om scholen van die planlast te sparen en vanuit een economisch goed beheer van de schaarse overheidsmiddelen hebben het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de bisdommen Antwerpen, Gent en Hasselt de vzw Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten (I.R.O.) opgericht.

Duurzaamheid, milieu, levenskracht

Duurzaamheid, milieu en levenskracht staan binnen IRO centraal wanneer het gaat over de keuze van leveranciers en partners. Samenwerking dient 'groen' in zich te dragen.

Duurzaamheid behoort tot de essentie van de katholieke traditie waarin IRO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen staan. Reeds de eerste bladzijde van de joods-christelijke bijbel wijst daarop: de puurheid van de schepping, de opdracht van God aan de mens om de schepping te onderhouden en te bewerken, voor alle komende geslachten. Vanuit de daarop gestoelde katholieke traditie wordt aandacht voor schepping en duurzaamheid gezien als antwoord op het appèl tot zorg voor de schepping, een appèl dat uitgaat van de Schepper zelf.

IRO en Laudato Si'

De hoeksteen van het appèl dwingt christenen tot een antwoord in woord en daad: de schepping bewerken op een verantwoorde manier, met aandacht en zorg, in solidariteit met medemensen en daarom ook in mededeelzaamheid, in een soberheid die consequenties heeft naar zuinigheid, in een optie voor natuur en dus voor groene energie,...

In zijn encycliek 'Laudato si' houdt paus Franciscus verre van een louter abstract discours. Hij pleit voor concrete daden van naastenliefde, zorg en verantwoordelijkheid ten aanzien van de aarde, van de schepping. Trouw aan degene aan wie hij zijn naam ontleent - Franciscus van Assisi - verbindt hij de zorg voor de schepping met het geloof in de Schepper. Levensbeschouwelijke inspiratie betekent op zichzelf niets: inspiratie krijgt maar relevantie en betekenis in de mate dat mensen in hun woorden en daden tonen dat ze zorg dragen voor elkaar en wat ons in de schepping is toevertrouwd.

Op zijn manier en vanuit de eigen missie schakelt vzw IRO zich in in deze dynamiek.  Als grootverbruiker (600GW) wil vzw IRO als aankoopcentrale van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen in daden het voorbeeld geven zorg te willen dragen voor het milieu en zorgvuldig om te gaan met de beschikbare energiebronnen.
 

Olivier De Ryckere

www.vzwiro.be

Zie ook het klimaatplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Lees ook het klimaatplan van Klimaatscholen 2050

zonnepanelen op Sint Rembert Torhout  (foto: Beauvent)

BeauVent Sint Rembert5


Ecokerk logo 144px

Terug naar campagne Ecokerk

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

Jouw 7-sprong: tips per thema

klimaatnetwerk logo duurzaamvastgoed

 

Duurzaam vastgoed

klimaatnetwerk logo energie

 

Energie

klimaatnetwerk logo voedsel

 

Voedsel

klimaatnetwerk logo aankopen

 

Aankopen

klimaatnetwerk logo landbouw

 

Biodiversiteit

klimaatnetwerk logo water

 

Water

klimaatnetwerk logo isoleer

 

Energiebesparing

klimaatnetwerk logo vervoer

 

Mobiliteit

klimaatnetwerk logo fiets

 

Dichtbij

klimaatnetwerk logo hergebruik

 

Kringlopen

 klimaatnetwerk logo desinvesteren

 

Divest/invest

 

 

Het klimaatplan van...

Klimaatnetwerk.be wordt mee gedragen door volgende organisaties:               

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px