Vernieuwd charter van goed kerkelijk beheer verankert integrale ecologie in beleidskeuzes.

Met de herziene uitgave van dit charter leggen de bisschoppen van ons land een aantal principes van goed kerkelijk beheer als richtlijn voor aan al wie in de Kerk verantwoordelijkheid draagt voor het materiële en financiële beheer.

 

 

Bevestiging van eerder engagement

Ik7mee staand 300pxDit charter vervangt een eerdere versie uit 2017. Ook toen al was duurzaamheid een beleidskeuze, en beslisten de bisschoppen om in te gaan op de vraag naar divestment uit fossiele brandstoffen. “In de komende jaren”, zo luidde het toen in de engagementsverklaring van de bisschoppen, “moet ernaar worden gestreefd investeringen in exploratie en ontginning van fossiele brandstoffen volledig te vervangen door investeringen in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie.

In het vernieuwd charter worden deze keuzes verdiept.

 

"Geld moet dienen en niet regeren"

In de aanhef van het vernieuwd charter, citeren de opnieuw bisschoppen uit de apostolische exhortatie Evangelii gaudium van paus Franciscus:
"De ethiek – die geen ideologie is – maakt dat er meer menselijkheid en sociale orde tot stand komt. In die zin wil ik de financiële experts en regeringen in de verschillende landen oproepen zich te laten inspireren door een wijze uit de oudheid: ‘De arme bevolking niet laten genieten van haar eigen goederen, is haar bestelen en haar het leven ontnemen. Het zijn niet onze goederen die wij bezitten, maar hun goederen.’ (57)"

Charter goed kerkelijk beheerEn verder sluiten ze zich ook aan bij de oproep in de encycliek Laudato Si': "Christenen worden in kerkelijke documenten ook opgeroepen om de schepping in al haar dimensies te eerbiedigen, en meer dan ooit zorg ervoor te dragen. De encycliek Laudato Si’ legt de nadruk op beginselen als duurzaamheid en rentmeesterschap, die mee de toekomst van de planeet moeten veiligstellen. Christenen worden hierbij uitdrukkelijk gevraagd om ecologisch te denken en te handelen."

Met dit charter willen de bisschoppen ertoe bijdragen dat al wie belast is met het beheer van kerkelijke goederen die taak kan vervullen met de zorgvuldigheid van een goede huisvader en tot welzijn van de kerkgemeenschap. Ze gaan in op de juridische en kerkelijke richtlijnen om het patrimonium te beheren "in een geest van naastenliefde, duurzaamheid, doeltreffendheid en transparantie".

 

Duurzaam investeringsbeleid

Bij het investeringsbeleid wordt Laudato Si' uitdrukkelijk vermeld: "Bij beleggingen zal met zich laten leiden door ethische criteria die in de lijn liggen van de sociale leer van de Kerk, zowel in positieve zin (ten gunste van bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling, hernieuwbare vormen van energie, ecologie, mensenrechten, sociale investeringen en microkredieten zoals vermeld in de doelstellingen van de encycliek Laudato Si’) als in negatieve zin (tegen bv. kinderarbeid, tegen de wapenwedloop, tegen pornografie en seksuele uitbuiting, tegen drugs en misbruik van alcohol)."

 

Klimaatneutrale gebouwen worden de norm

Ook voor het beheer van het onroerend patrimonium, wijst het streven naar integrale ecologie de weg: "Ecologische en duurzame principes dienen het beheer van de onroerende goederen te schragen. De encycliek Laudato Si’wijst hierbij de weg. De aanwending van hernieuwbare energie-bronnen, de hiermee gepaard gaande reductie van vervuilende uitstoot (fossiele brandstoffen), energiebesparende ingrepen en maatregelen, en het streven naar klimaatneutrale gebouwen worden, binnen het regelgevende kader, de norm."

 

Lees en download het vernieuwd charter voor goed kerkelijk beheer 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px