Belgische katholieke kerk investeert in klimaatvriendelijke toekomst.

In het Klimaatakkoord van Parijs engageerden de wereldleiders zich om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde “flink onder de 2°C te houden, met inspanningen om 1,5°C als streefdoel te bereiken”. Onder meer het gebruik van fossiele brandstoffen moet snel stoppen.

Ook de Belgische katholieke kerk wil daartoe bijdragen. Zo vragen de Belgische bisschoppen aan de financiële instellingen waarmee hun bisdommen samenwerken investeringen in fossiele brandstoffen in de komende jaren te vervangen door investeringen in bedrijven en projecten die naar een duurzame energietoekomst streven.


Sterk signaal vanuit eigen geloofsovertuiging

De opwarming van de aarde beteugelen zoals het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 voorziet, kan enkel als er snel een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen, en als meer dan 80 procent van de gekende voorraden aan steenkool, olie en gas ondergronds blijven,” zegt Karel Malfliet, stafmedewerker van Ecokerk, een door de bisschoppen opgerichte deelwerking van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Malfliet juicht dan ook het engagement van de Belgische bisschoppen toe, die daarmee ingaan op een oproep van Ecokerk en Oikocredit, de grootste christelijke sociale investeringsorganisatie wereldwijd. “Deze beslissing is een sterk signaal en een positieve keuze om vanuit de eigen geloofsovertuiging de samenleving van morgen mee vorm te geven.

Heel concreet beslisten de Belgische bisschoppen aan de financiële instellingen waarmee hun bisdommen samenwerken te vragen de voorkeur te geven in hun investeringen aan:

  • bedrijven die naar een duurzame energietoekomst streven;
  • bedrijven die zorgen voor meer gebruik van duurzame energiebronnen;
  • bedrijven en projecten die de vraag naar energie verminderen en die efficiënt energiegebruik bevorderen.


In de komende jaren”, zo luidt het verder in de engagementsverklaring van de bisschoppen, “moet ernaar worden gestreefd investeringen in exploratie en ontginning van fossiele brandstoffen volledig te vervangen door investeringen in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie.

Lees de volledige engagementsverklaring van de Belgische bisschoppen

Lees het charter van goed kerkelijk beheer (update: september 2022)

bekijk de bijdrage op Kanaal Z

GCCM logo
Global Catholic Climate Movement

Ook een aantal met de katholieke kerk verbonden organisaties ging in op de oproep en neemt eenzelfde engagement op als dat van de bisschoppen. Het zijn: Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen, Vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen, Missionarissen van Scheut, Abdij OLV van Nazareth, Zusters van Maria, Salvatorianen, Zusters van de Bermhertigheid Jesu, Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven en Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Samen sluiten ze aan bij de internationale divestment/investment-campagne van de Global Catholic Climate Movement die op 4 oktober, het feest van de Heilige Franciscus, een lijst publiceerde van katholieke instellingen in de verschillende continenten die de voorbije maanden eenzelfde beslissing namen.

Het ethisch investeringsbeleid van deze organisaties en kerkelijke instellingen wordt zo een hefboom om ‘de technologie gebaseerd op zwaar vervuilende fossiele brandstoffen progressief en zonder uitstel te vervangen’ (encycliek Laudato Si’ 165) en de overgang naar een duurzame en klimaatvriendelijke toekomst te helpen waarmaken.

Lees het persbericht van de Global Catholic Climate Movement


Enkele van de ondertekenende organisaties verwoordden hun motivatie:


"De zorg voor de natuur en ons leefmilieu zitten in het hart van de visie van Broederlijk Delen. Als we morgen op deze planeet nog willen kunnen leven, moeten we vandaag ingrijpen. Onze parterorganisaties in het Zuiden worden elke dag geconfronteerd met de vernietigende consequenties van klimaatverandering en de ontginning van natuurlijke rijkdommen. Op dit punt zijn nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen zijn onacceptabel. Als solidariteitsorganisatie kiezen we voluit voor hernieuwbare energie." (Lieve Herijgers, directeur Broederlijk Delen)

“Pax Christi Vlaanderen besloot niet alleen om te desinvesteren in financiële producten die de delving van fossiele brandstoffen in standhouden en om te investeren in producten die duurzame ontwikkeling steunen, maar zal ook mogelijkheden voor de afbouw van het gebruik van fossiele energie ten voordele van duurzame energie onderzoeken. Wij zijn mee verantwoordelijk voor de zorg voor onze planeet, de natuur en onze leefomgeving. Ecokerk stimuleert ons daarin.” (Annnemarie Gielen, algemeen directeur Pax Christi)

 

"U zult er zich van bewust zijn, dat vooral na de encycliek van Paus Franciscus over de zorg voor ons gezamenlijk huis (Laudato Si'), duurzaamheid en zorg voor de schepping voor ons onomkeerbaar behoren tot wat men "ethisch bankieren" en beleggen dient te noemen. Naast en bovenop de meer klassieke elementen (geen beleggingen in wapenproductie of in alles wat de mens ontluistert) zou dit dus aan uw beleidslijn over ethiek in het beleggen en in het bankwezen toegevoegd moeten worden. Dat element vind ik in de beleidslijn over elektriciteitsproducenten niet terug. Net omdat uit de huidige situatie (bijv. opwarming van de aarde) een verantwoordelijkheid vloeit, wordt deze verantwoordelijkheid tot een ethische regel en dwingt tot handelen." (uit de brief van de Belgische Salvatorianen aan hun investeringsmanager bij KBC, met de vraag om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen)

 

"Als congregatie gaan we in op de vraag van Ecokerk om de oproep van Laudato Si op te volgen omdat we ons bewust zijn van de verantwoordelijkheid die we, als christenen en zeker als religieuzen, dragen voor de aarde, ‘ons gemeenschappelijk huis’. We willen samen met allen die deze zorg delen, meehelpen om de beweging van zorg voor de aarde meer impact te geven zodat de rijkdom en de schoonheid van de aarde bewaard wordt voor de toekomst. Nu al proberen we zorgzaam om te gaan met energie (groene stroom), water en andere de hulpmiddelen die de aarde ons geeft. Bij onze bouwplannen streven we ernaar om zo duurzaam mogelijk te renoveren." (Zusters van Maria)

 

"Voor Oikocredit België zijn zowel Laudato Si' als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN de fundamentele drijfveren om tijd en energie te investeren in het bij mekaar brengen van organisaties die samen hetzelfde engagement opnemen: we streven naar een fossiel-vrije economie en daarom desinvesteren we uit fossiele brandstofen en herinvesteren we in hernieuwbare energie." (Oikocredit België)

 

"Geïnspireerd door het concept van 'integrale ecologie' in de encycliek Laudato Si', vinden de 9 lidorganisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en Ecokerk elkaar in een gemeenschappelijke optie om te werken aan menselijke waardigheid, rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen, een duurzame levensstijl, bescherming van het natuurlijk milieu en het geweldloos verzet tegen elke vorm van uitsluiting. Al deze zaken worden bedreigd door klimaatverandering. Het Akkoord van Parijs en de wetenschap vertellen ons dat we nauwelijks enkele decennia hebben om over te schakelen op een samenleving die niet langer energie haalt uit verbranding. Het wordt zondermeer een van de grootste operaties van de mensheid, en gezien de consequenties mag falen eigenlijk geen optie zijn. Het is een ethische plicht die ons doet besluiten om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen en om onze financiële reserves te beleggen in projecten van duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie." (Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede)

 

Ecokerk en Oikocredit drukken de hoop uit dat nog heel wat meer met de katholieke kerk in ons land verbonden organisaties en instellingen zullen volgen.


Lees ook de bijdrage van kardinaal Jozef De Kesel voor 'Het klimaat verandert ook mij' 

Lees ook 'Is jouw investeringsplan ook een klimaatplan?' 

 

 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px